Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG

8. marec 2019 do NaN.  

V sredo, dne 6.3.2019 in četrtek dne 7.3.2019 je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta »SPOT svetovanje Gorenjska« organizirala brezplačno dvodnevno usposabljanje na temo »PRIPRAVA RAČUNOVODKIH IZKAZOV ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG«.

 

Predavateljica, priznana davčna svetovalka ga. Simona Štravs nas je opomnila, da Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenski računovodski standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Podlaga za knjiženje poslovnih sprememb je knjigovodska listina, ki je tudi pisni dokaz o nastanku poslovnega dogodka. Slovenska podjetja morajo po zakonu voditi tudi knjigovodske evidence, ki jim omogočajo oblikovanje računovodskih poročil za statistične in davčne potrebe.

 

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (izkaz uspeha) skupaj sestavljata zaključni račun, ki je temeljni računovodski izkaz. Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, ki na eni strani prikazuje stanje sredstev (aktiva), na drugi strani pa stanje obveznosti do virov sredstev v določenem trenutku (pasiva). Obe strani bilance sta uravnovešeni. Izkaz poslovnega izida (izkaz uspeha) prikazuje prihodke in odhodke v določenem obdobju do določenega trenutka ter poslovni izid kot razliko med njima (dobiček ali izgubo). Zaključni račun je za gospodarske družbe predpisan z zakonom.

 

Samostojni podjetniki so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) dolžni predložiti AJPES-u letno poročilo zaradi javne objave in državne statistike. Letno poročilo mora predložiti vsak samostojni podjetnik razen tistih, ki so obdavčeni glede na ugotovljeni dobiček ob upoštevanju normiranih stroškov.

 

Članek pripravila:

Hermina Biščević, dipl.upr.org.

Spot svetovanje Gorenjska

« nazaj na seznam