Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 – Pokroviteljstva župana

31. januar 2019 do 15. oktober 2019

1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora.

 

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.

 

3. Upravičenci za dodelitev sredstev:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov:

 • fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju občine Kranjska Gora in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja,
 • druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oz. projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine Kranjska Gora.

Na javnem razpisu ne morejo sodelovati:

 • prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Kranjska Gora oziroma so njihovi programi v letu 2019 na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Kranjska Gora ,
 • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

 

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

 • da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa;
 • da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju občine Kranjska Gora, oziroma izvajajo programe oziroma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine Kranjska Gora;
 • da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz občine Kranjska Gora;
 • da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Kranjska Gora za leto 2019;
 • da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja;
 • da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju, za katerega se prijavljajo;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo;
 • da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Kranjska Gora ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.

 

5. Merila za vrednotenje programov oz. projektov:

 

PREGLEDNOST – cilji ter nameni programov oz. projektov so jasno opredeljeni: 

do 5 točk

 

SEDEŽ- prijavitelj ima stalno prebivališče, oz. sedež v Občini Kranjska Gora

30 točk

 

ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV programov oz. projektov iz Občine Kranjska Gora:

 • 1–10 aktivnih članov oz. nosilcev:
 • 11–20 aktivnih članov oz. nosilcev:
 • nad 20 aktivnih članov oz. nosilcev:

 

 

5 točk

10 točk

15 točk

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA (program, projekt, dejavnost…) se odvija na območju Občine Kranjska Gora

20 točk

 

 

PROMOCIJA – programi oz. projekti prispevajo k prepoznavnosti občine:  

 

do 20 točk

 

KVALITETA IN REALNOST – programi oz. projekti so kvalitetni in realno izvedljivi:

 

do 20 točk

 

INOVATIVNOST – programi oz. projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oz. projektov ter vsebujejo drugačen pristop

 

 

do 10 točk

 

SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Kranjska Gora:

 

do 10 točk

 

REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju:

 

do 5 točk

 

DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo programov oz. projektov imajo izvajalci

 • 50–60% lastnih sredstev:
 • 61–70% lastnih sredstev:
 • 71– 80% lastnih sredstev:
 • več ko 80%:

 

 

5 točk

10 točk

15 točk

20 točk

 

Prijavitelji, katerih vloge bodo točkovane z manj kot 50 točkami, nimajo pravice do proračunskih sredstev.

 

6. Vsak prijavitelj lahko na razpis prijavi največ dva programa oz. projekta. Za vsak posamezni program oz. projekt mora izpolniti ločen obrazec.

 

7. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa je 10.000,00 EUR.

 

8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli v letu 2019, in sicer najkasneje do 25.11.2019.

 

9. Razpisni rok: Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani www.obcina.kranjska-gora.si in v glasilu Zgornjesav'c ter je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 15.10.2019. V primeru predčasne porabe sredstev bo obvestilo o zaključku razpisa objavljeno na spletni strani Občine.

 

10. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavni obrazec, merila za sofinanciranje, vzorec pogodbe.

 

11. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani www.obcina.kranjska-gora.si.

Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, v zaprti ovojnici s pripisom »ne odpiraj – javni razpis pokroviteljstva župana 2019«, ter navedbo prijavitelja.

 

12. Informacije in pojasnila: Vlasta Skumavc Rabič, tel. 04 5809 809, vlasta.skumavc@kranjska-gora.si .

 

13. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:

 • postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju: komisija),
 • na prvi seji komisija določi vrednost točke, ki se do konca trajanja razpisa ne spremeni,
 • komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. vloge enkrat mesečno, in sicer do 15. v mesecu, pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo na Občino Kranjska Gora prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu oz. v več preteklih mesecih, če se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih razlogov ni mogla sestati,
 • če se komisija iz objektivnih razlogov ne more sestati več kot mesec dni, o tem obvesti prijavitelje,
 • prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po prejemu poziva, dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo,
 • komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih,
 • komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov prijaviteljev,  
 • v kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, oziroma je pomemben za občino, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk,
 • na podlagi izdanih sklepov se sklene pogodba med prijaviteljem in Občino Kranjska Gora,
 • odpiranje vlog ni javno.

 

Datum: 610-4/2019-3 

Številka: 4.1.2019                                                                                     Janez Hrovat

                                                                                                                         ŽUPAN

 

Razpisna dokumentacija:https://obcina.kranjska-gora.si/razpis/169200

« nazaj na seznam