Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za razvoj gospodarstva v Občini Gorje za leto 2019

28. marec 2019 do 30. avgust 2019
 1. 1.       PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Gorje. V letu 2019 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,

Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,

Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva,

Ukrep 4: Spodbujanje sobodajalstva.

 

Namen razpisa:

-          spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev,

-          spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine Gorje,

-          spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev,

-          spodbujanje sobodajalstva in s tem razvoja turizma na območju občine Gorje.

 

 1. 2.       VIŠINA SREDSTEV

 

Okvirna skupna višina sredstev: 10.000,00 €

 

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:

Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – 3.000,00 €,

Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – 3.000,00 €,

Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva – 1.000,00 €,

Ukrep 4: Spodbujanje sobodajalstva – 3.000,00 €.

 

V proračunu Občine Gorje so za navedene ukrepe sredstva zagotovljena na proračunski postavki 20130103 Spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje v skupni vrednosti 10.000,00 €.

 

Sredstva na podlagi tega razpisa se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

 

Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

 

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja vseh prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja je opredeljena v okviru posameznih ukrepov.

 

 1. 3.       UPRAVIČENCI

 

Upravičenci po tem javnem razpisu so:

-       samostojni podjetniki ter

-       mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem v občini Gorje.

 

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP), fizične osebe, društva, zadruge, zavodi…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

 

Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči:

-       Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje.

-       Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje.

-       Srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Enako velja za enotno srednje podjetje.

 

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

 1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prejšnjega odstavka tega poglavja preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

 

 1. 4.       SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI UPRAVIČENOSTI

 

Splošna določila, ki veljajo ne glede na ukrep, opredeljen v tem razpisu, so:

-       upravičenci so podjetja, katerih sedež je v občini Gorje ali katerih naložba bo izvedena na območju Občine Gorje,

-       v primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora imeti prijavljeno stalno bivališče na območju občine Gorje in mora svojo naložbo izvesti na območju občine Gorje,

-       do pomoči so upravičeni le upravičenci, opredeljeni v okviru posameznega ukrepa,

-       upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upravičene po tem razpisu, katero lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,

-       pomoč se dodeli na podlagi vloge, opredeljene z javnim razpisom,

-       naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od dokončanja naložbe, razen če ni v okviru posameznega ukrepa določeno drugače,

-       naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,

-       če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,

-       upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti vsaj še 3 leta po izvedenem zadnjem izplačilu,

 

Do prejema pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja oziroma fizične osebe:

-       ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

-       ki so že prejela po tem ali predhodnih razpisih in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,

-       ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,

-       ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Gorje s predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,

-          ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do občine,

-          ki so v postopku obravnave kršenja delovne zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani za storitev prekrška s področja delovne zakonodaje,

-          ki so v postopku obravnave kršenja okoljevarstvene zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani za storitev prekrška s področja okoljevarstvene zakonodaje,

-       podjetja iz sektorja ribištva in akvakulture,

-       podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

-       podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

×           če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

×           če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

 

Pomoč ne sme biti:

-       namenjena izvozu oz. z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

-       pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,

-       namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

 

 1. 5.       UKREPI

 

Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

 

Namen ukrepa:

-       spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.

 

Predmet pomoči:

-          sofinanciranje začetnih investicij,

-          sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.

 

Upravičenci:

-     samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

 

Pogoji:

-       naložba se mora izvesti na območju občine Gorje in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku,

-       za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in nova oprema),

-       naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno,

-       stroji in oprema se ne dajejo v najem drugim pravnim ali fizičnim osebam,

-       stroji in oprema se morajo uporabljati za dejavnost, ki je predmet prijave na javni razpis, prijavitelj ima to dejavnost registrirano v uradnem poslovnem registru.

 

Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in sicer:

-       Računalniška strojna in programska oprema samo za podjetja, ki so registrirana manj kot 12 mesecev. Ne upoštevajo se računalniški programi za igralne avtomate.

-       Stroji in naprave ter druga osnovna sredstva namenjena za proizvodno ali storitveno dejavnost, kot so: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, posebne žage, tiskarski stroji, sušilniki, ipd..

-       Osnovna sredstva, ki so zavedena v knjigovodskih listinah prijavitelja in se amortizirajo. Ne upoštevajo se osnovna sredstva, ki niso v lasti družbe ali samostojnega podjetnika, ki se prijavlja na javni razpis (ne upošteva se poslovni najem osnovnega sredstva – leasing).

-       Osnovna sredstva, ki se pričnejo uporabljati v letu prijave na podlagi pogojev javnega razpisa (rok za oddajo dokazil o realizaciji naložb).

 

Upravičeni stroški:

-       strošek nakupa novih strojev ali nove opreme.

Instrument dodeljevanja sredstev:

-     dotacije.

 

Višina sofinanciranja:

Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:

-     dotacije – do 30 % upravičenih stroškov posamezne investicije.

 

Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30 % upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma lahko znaša največ 3.000,00 € na upravičenca, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo. Najnižja višina sofinanciranja upravičenih stroškov je 100,00 €. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

 

Okvirna višina sredstev: 3.000,00 €.

 

Realizacija projekta:

-     upravičeni so stroški, ki nastanejo v obdobju 29. 08. 2018 do 30. 08. 2019. Koriščenje sredstev v skladu s pogodbo.

 

Dokazila:

-     dokumentacija, ki dokazuje posamezno investicijo (kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih osnovnih sredstev, …),

-     računi in dokazila o plačilu računov.

 

Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

 

Namen ukrepa:

-       spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine Gorje.

 

Predmet pomoči:

-          sofinanciranje samozaposlovanja,

-          sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev.

 

Upravičenci:

-       samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

 

Pogoji:

-       delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti vsaj 1 leto,

-       nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih (upoštevajo se podatki iz bilančnega poslovanja v preteklem letu),

-       realizacija samozaposlitve ali odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju občine Gorje,

-       za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev registrirane brezposelne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem na območju Območne enote Zavoda za zaposlovanje Kranj, prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred zaposlitvijo na delovno mesto, ki je predmet prijave na razpis. V kolikor je bila registrirana brezposelna oseba vključena v program javnih del, je lahko prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje manj kot mesec dni pred zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis,

-       za novo odprto delovno mesto se šteje tudi zaposlitev iskalca prve zaposlitve – osebe, ki ima stalno bivališče v občini Gorje in se je pred to zaposlitvijo šolala (uradno vpisana v evidence izobraževalnih ustanov pred to zaposlitvijo) in je to njena prva zaposlitev (ni bila registrirana kot brezposelna oseba, vpisana le v izobraževalne programe – dokazilo o vpisu),

-       prednost imajo nezaposlene osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gorje. Zaposlitev se dokazuje z overjeno fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem,

-       za samozaposlitev se šteje zaposlitev osebe, ki ima prijavljeno stalno bivališče na območju občine Gorje in je registrirala gospodarsko družbo ali zadrugo, v kateri je sama zaposlena (ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za upoštevan delovni čas) oziroma se je registrirala kot samostojni podjetnik in plačuje prispevke za delovno dobo za upoštevan delovni čas. Oseba mora ostati samozaposlena 1 leto po prejemu pomoči po tem pravilniku za upoštevan delovni čas. Samozaposlena oseba ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu. Namera po samozaposlitvi se dokazuje s pripravljenim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji podjetja ter potrjenim obrazcem M1/M2,

-       v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem razpisu opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti. Rok za vračilo sredstev je 90 delovnih dni od dneva prejema poziva,

-       za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti svojo vlogo.

 

Upravičeni stroški:

-       stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih mesečnih plač,

-       stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 minimalnih mesečnih plač.

 

Minimalna mesečna plača od 01. 01. 2019 znaša 886,63 € (Uradni list RS, št 83/18).

 

Instrument dodeljevanja sredstev:

-     dotacije.

 

Višina sofinanciranja:

-       upravičeni stroški se sofinancirajo do višine 3 minimalnih mesečnih plač na vlogo.

 

Okvirna višina sredstev: 3.000,00 €.

 

Realizacija projekta:

-     upravičeni so stroški, ki nastanejo v obdobju od 29. 08. 2018 do 30. 08. 2019. Koriščenje sredstev v skladu s pogodbo.

 

Omejitve:

-       prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog,

-       najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom,

-       ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih,

-       ne upošteva se samozaposlitev osebe, v kolikor so bila za njeno samozaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih,

-       ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev registrirane brezposelna osebe, ki je imela zadnjo zaposlitev pri upravičencu ali njegovih povezanih podjetjih.

 

Dokazila:

-       Samozaposlitev:

×           dokazilo o registraciji podjetja,

×           kopija potrjenega M1/M2 obrazca,

×           potrdilo ZRSZ, da upravičenec ni vključen v aktivno politiko zaposlovanja,

×         potrdilo o invalidnosti (v kolikor je zaposleni invalidna oseba),

×           pripravljen poslovni načrt.

-       Odpiranje novega delovnega mesta:

×           overjena fotokopija podpisane pogodbe o zaposlitvi,

×           kopija potrjenega M1/M2 obrazca,

×         potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila zaposlena oseba registrirana v evidenci brezposelnih oseb najmanj 1 mesec pred zaposlitvijo na delovno mesto, ki je predmet prijave na razpis oziroma manj kot mesec dni pred zaposlitvijo, v kolikor je bila zaposlena oseba vključena v program javnih del ali dokazilo o vpisu v izobraževalne programe, v kolikor gre za zaposlitev iskalca prve zaposlitve,

×         potrdilo o invalidnosti (v kolikor je zaposleni invalidna oseba).

 

Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva

 

Namen ukrepa:

-       spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.

Predmet pomoči:

-     sofinanciranje stroškov izobraževanja,

-     sofinanciranje stroškov usposabljanj,

-     sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini.

 

Upravičenci:

-       samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

 

Pogoji:

-     predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne aktivnosti (prijavnice, potrdila o udeležbi, …),

-     za vsakega zaposlenega/sodelujočega oziroma delovno mesto je potrebno predložiti svojo vlogo.

 

Upravičeni stroški:

-       storitve izobraževanja ali usposabljanja pooblaščene institucije ter stroški izobraževanja ali usposabljanja (predavanje – kotizacija, gradivo, stroški opravljanja izpita oziroma usposabljanja za pridobitev licence, certifikata, dovoljenja),

-       upoštevajo se le izobraževanja in usposabljanja za podjetnike in njihove zaposlene v poslovnih enotah/podružnicah v občini Gorje,

-       stroški razstavljanja (najem in postavitev stojnice, pristopnina, promocijski material,…).

 

Neupravičeni stroški:

-     potni stroški,

-     stroški dnevnic,

-     stroški prenočevanja in prehrane.

 

Instrument dodeljevanja sredstev:

-     dotacije.

 

Višina sofinanciranja:

-     sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer je maksimalna višina sofinanciranja za izobraževanje in usposabljanje 500,00 € na vlogo, za udeleženca na sejmih in razstavah doma ali v tujini pa 1.000,00 € na vlogo. Najnižja višina sofinanciranja upravičenih stroškov je 100,00 €. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

-     najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca je 1.000,00 €.

 

Okvirna višina sredstev: 1.000,00 €.

 

Realizacija projekta:

-     upravičeni so stroški, ki nastanejo v obdobju od 29. 08. 2018 do 30. 08. 2019. Koriščenje sredstev v skladu s pogodbo.

 

Omejitve:

-     prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog.

 

Dokazila:

-       računi o upravičenih stroških izobraževanja oz. usposabljanja oz. razstavljavcev ter dokazila o plačilu stroškov (iz računa mora biti razvidno število sodelujočih na usposabljanju/izobraževanju),

-       v primeru, da izobraževanje/usposabljanje oz. promocija še ni bila izvedena, je potrebno predložiti veljaven predračun oziroma ustrezno pogodbo,

-       dokazilo o zaposlenosti udeleženca izobraževanja/usposabljanja/sejma v podjetju (kopija M1/M2 obrazca),

-       verificirano potrdilo za opravljeno izobraževanje oz. usposabljanje, v kolikor obstaja.

 

Ukrep 4: Spodbujanje sobodajalstva

 

Namen ukrepa:

-       spodbujanje sobodajalstva in s tem razvoja turizma na območju občine Gorje.

 

 

Predmet pomoči:

-       sofinanciranje nakupa notranje opreme za ureditev sob in apartmajev pri sobodajalcih.

 

Upravičenci:

-          samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo priglašeno ustrezno dejavnost,

-          fizične osebe, ki imajo oziroma bodo registrirale dejavnost sobodajalstva.

 

Pogoji:

-       dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji,

-       naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti),

-       osnovna sredstva morajo biti zavedena v poslovnih knjigah upravičenca.

 

Upravičeni stroški:

-       stroški nakupa notranje opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob/apartmajev (samo osnovna sredstva, drobni inventar se ne upošteva).

 

Instrument dodeljevanja sredstev:

-     dotacije.

 

Višina sofinanciranja:

-       sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer maksimalna višina sofinanciranja ne sme preseči 3.000,00 € na upravičenca. Najnižja višina sofinanciranja upravičenih stroškov je 100,00 €. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

 

Okvirna višina sredstev: 3.000,00 €.

 

Realizacija projekta:

-     upravičeni so stroški, ki nastanejo v obdobju od 29. 08. 2018 do 30. 08. 2019. Koriščenje sredstev v skladu s pogodbo.

 

Omejitve:

-     prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 1 vlogo.

 

Dokazila:

-       računi in dokazila o plačilu računov,

-       dokazilo o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev sobodajalstva za fizične osebe, izpisek dejavnosti podjetja).

 

 1. 6.       MERILA

 

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

 1. 7.       POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in v primeru, da prosilec uporablja žig, tudi žigosana.

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila za vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pravilnik, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Gorje ter na spletni strani Občine Gorje – www.gorje.si.

 

Dokazila, ki jih mora prosilec predložiti prijavnemu obrazcu so opredeljena v okviru vsakega ukrepa posebej.

 

Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo o točnosti navedenih podatkov ter izjavo, o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške, izjavo ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja, seznam vseh, s prejemnikom pomoči, povezanih podjetij in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

 

Dokazila predložena v okviru prijave na javni razpis se predlagateljem vloge ne vračajo.

 

 1. 8.       ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG

 

Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s predpisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Gorje ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

Rok za oddajo vlog je 30. 08. 2019. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Gorje, mora prispeti najpozneje do 30. 08. 2019.

 

Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. V kolikor oddajate več vlog v okviru enega ukrepa, morajo biti le-te posredovane v eni ovojnici, vendar morajo biti vloge spete. Na sprednji strani posamezne ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2019 –  UKREP ŠT. ______«.

 

Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: naziv in naslov.

 

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom zavržene.

 

 1. 9.       OBRAVNAVA VLOG

 

Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Gorje (v nadaljevanju Komisija), ki jo je imenoval župan.

 

Komisija bo obravnavala le pravočasne in pravilno označene vloge za razpisne namene.

 

Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.

 

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.

 

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Prijavitelji, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bodo s strani občine v roku 5 delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene pa zavrnjene.

 

Pred ocenjevanjem vlog bo Komisija preverila, če je prijava v skladu s splošnimi določili in pogoji tega javnega razpisa. V primeru, da prijava ne bo ustrezala splošnim pogojem in določilom, vloga ne bo dana v ocenjevanje in bo s sklepom zavrnjena.

 

Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, ki ga bo predložila pristojnemu organu občine – direktorju občinske uprave. Direktor občinske uprave bo po sprejeti odločitvi izdal odločbe, s katerimi se določi razporeditev razpisanih sredstev, in sicer najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog.

 

Pritožbo na sklep oziroma odločbo izdano v okviru tega razpisa lahko prejemnik poda županu Občine Gorje v roku 15 dni od prejema sklepa/odločbe. Župan bo o pritožbi odločil v roku 15 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev.

 

Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, s katerimi bodo podrobneje urejeni načini in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Če se prejemnik pozitivne odločbe v roku 8 dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.

 

V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog, kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

 

 1. 10.   DODATNE INFORMACIJE

 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Gorje, kontaktna oseba Monika Breznik, telefon: 04 575 18 04, elektronski naslov: monika.breznik@gorje.si.

 

 

 

Datum: 13. 03. 2019

Številka: 41010-0006/2019-3

 

 

 

Rok za oddajo vlog je 30.08.2019.

 

 

« nazaj na seznam