Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2019

14. maj 2019 do 31. avgust 2019

Projekt SPOT je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

____________________________________

 

Spot svetovanje Gorenjska vas obvešča o:

 

J A V N I     R A Z P I S
ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI BOHINJ V LETU 2019

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Bohinj.

 
V letu 2019 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Ukrep 6: Spodbujanje poslovne dejavnosti

Ukrep 7: Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij

Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva

Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

 

Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju občine Bohinj.

 

2. VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina sredstev: 80.000,00 EUR

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – 40.000,00 EUR

Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – 19.000,00 EUR

Ukrep 6: Spodbujanje poslovne dejavnosti – 1.000,00 EUR

Ukrep 7: Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij – 4.000,00 EUR

Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva – 7.000,00 EUR

Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov – 9.000,00 EUR

 

V proračunu Občine Bohinj so v okviru državnih pomoči, ki se bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«, za navedene ukrepe zagotovljena sredstva na proračunski postavki 4204 – Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva v Občini Bohinj v skupni vrednosti 80.000,00 EUR.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja vseh prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja je opredeljena v okviru posameznih ukrepov.

V kolikor sredstva na posameznem ukrepu ne bodo v celoti izkoriščena, se sredstva na podlagi sklepa komisije lahko prerazporedijo na drug ukrep.

 

3. UPRAVIČENCI

Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Upravičenec mora imeti sedež ali lokacijo registrirane poslovne enote (razvidno v poslovnem registru), oziroma stalno prebivališče v občini Bohinj, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v občini Bohinj.

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008. 

 • Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.
 • Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.
 • Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

 1.  podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 
 2.  podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, 
 3.  podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu, 
 4.  podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.  

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

 

4. SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI UPRAVIČENOSTI

Splošna določila, ki veljajo ne glede na ukrep opredeljen v tem pravilniku so sledeča:

 • pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa,
 • pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina in oblika se določita v razpisni dokumentaciji po posameznih ukrepih,
 • upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,
 • Občina Bohinj lahko v javnem razpisu pri posameznih ukrepih določi podrobnejše pogoje za dodelitev sredstev,
 • naložba, za katero se dodeli pomoč, mora ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od dokončanja naložbe, če ni v okviru posameznega ukrepa določeno drugače,
 • pomoč se ne dodeljuje podjetjem, ki so storitev ali material naročili pri lastniško povezanem podjetju,
 • upravičenec oziroma podjetje, ki kandidira na razpisu mora poslovati neprekinjeno vsaj 2 leti od prejema sredstev,
 • delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
 • če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,
 • upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti vsaj še 10 let po izvedenem zadnjem izplačilu,
 • Občina Bohinj bo hranila evidenco o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči,
 • vsi računi oziroma poslovne listine, ki se uveljavljajo pri posameznih ukrepih morajo biti zavedeni v poslovnih knjigah upravičenca in morajo biti izdani na ime upravičenca,
 • DDV ni upravičen strošek.

 

Pomoč ne sme biti:

 • pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
 • namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 • dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

 

Do prejema pomoči po tem javnem razpisu niso upravičena podjetja oziroma fizične osebe:

 • ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
 • ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,
 • ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
 • ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Bohinj iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,
 • ki nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi,
 • iz sektorja ribištva in akvakulture,
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

 

5. UKREPI

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 

Predmet pomoči: sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje in razvoj

Upravičenci:

 • samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Pogoji:

 • naložba se mora izvesti na območju občine Bohinj in se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku,
 • za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
 • za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja,
 • stroji in oprema se ne dajejo v najem drugim pravnim ali fizičnim osebam,
 • naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno.
 • stroji in oprema se morajo uporabljati za dejavnost, ki je predmet prijave na javni razpis, prijavitelj pa ima to dejavnost registrirano v uradnem poslovnem registru.

Upravičeni stroški:

 • strošek nakupa zemljišč
 • strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč
 • stroške gradnje ali nakupa objekta
 • strošek nakupa strojev ali opreme
 • strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije
 • strošek licence
 • strošek programske opreme
 • strošek nakupa patenta
 • strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja

Višina sofinanciranja:

Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:

 • dotacije – do 30% upravičenih stroškov posamezne investicije

Znesek pomoči: Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30% upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma lahko znaša največ 3.000,00 EUR. V primeru, da bo znesek sofinanciranja upravičenih stroškov nižji od 200,00 EUR na vlogo, se vloga zavrne. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev:

 • dotacije,
 • znižanje občinskih dajatev (znižanje komunalnega prispevka; znižanje odmere za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in sicer:

 • računalniška strojna in programska oprema samo za podjetja, ki so registrirana manj kot 12 mesecev. Ne upoštevajo se računalniški programi za igralne avtomate,
 • stroji in naprave ter druga osnovna sredstva namenjena za proizvodno ali storitveno dejavnost, kot so: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, posebne žage, tiskarski stroji, sušilniki, ipd.,
 • osnovna sredstva, ki so zavedena v knjigovodskih listinah prijavitelja in se amortizirajo. Ne upoštevajo se osnovna sredstva, ki niso v lasti družbe ali samostojnega podjetnika, ki se prijavlja na javni razpis (ne upošteva se poslovni najem osnovnega sredstva – leasing),
 • osnovna sredstva, ki se pričnejo uporabljati v letu prijave na podlagi pogojev javnega razpisa (rok za oddajo dokazil o realizaciji naložb).

Omejitve:

 • prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi (posebej za nakup opreme in posebej za investicije)
 • podjetja po ZGD-1 in samostojni podjetniki, ki so investirali v turistične nastanitvene kapacitete vseh vrst, niso upravičeni do sofinanciranja po tem ukrepu

Dokazila:

 1. Kopija dokumentacije, ki dokazuje posamezno investicijo (gradbeno dovoljenje, kupoprodajne pogodbe, specifikacije nabavljenih investicijskih sredstev ipd).
 2. Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške. Računi se morajo glasiti na podjetje.
 3. Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski). Iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačalo podjetje.
 4. Izpis iz Registra opredmetenih osnovnih sredstev za prijavljeno naložbo (razvidna mora biti številka osnovnega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in aktiviranja, ipd. V kolikor je za eno osnovno sredstvo več računov se priloži točna specifikacija izračuna vrednosti za to osnovno sredstvo. Samostojnim podjetnikom, ki imajo status normiranca, dokazila ni potrebno priložiti).
 5. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.
 6. Dokazilo o izvedeni investiciji (npr. fotografija, kopija projektne dokumentacije oz. elektronska verzija, kopija izpisa iz Zemljiške knjige, kopija dokazila o licenci, prometno dovoljenje za registrirana vozila ipd.)
 7. Dokazilo o letu izdelave opreme (če je oprema rabljena).

Subvencionirane bodo izključno investicije, ki bodo izvedene in plačane v celoti v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

Predmet pomoči:

 • sofinanciranje samozaposlovanja
 • sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev

Upravičenci:

 • samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 • brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje

Pogoji:

 • delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč se mora ohraniti vsaj 2 leti po zaposlitvi
 • nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih (upoštevajo se podatki iz bilančnega poslovanja v preteklem letu)
 • realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju občine Bohinj
 • za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev registrirane brezposelne osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred zaposlitvijo na delovno mesto, ki je predmet prijave na razpis. V kolikor je bila registrirana brezposelna oseba vključena v program javnih del, je lahko prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje manj kot mesec dni pred zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis po tem pravilniku. Prednost pri prijavi imajo podjetja, ki prijavljajo osebe s stalnim prebivališčem na območju občine Bohinj
 • v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln, iz kateregakoli razloga pred potekom 2 let, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti. Rok za vračilo sredstev je 90 delovnih dni od dneva prejema poziva
 • samozaposlitev se dokaže z dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem M1
 • oseba mora ostati samozaposlena vsaj 2 leti
 • oseba ne sme biti vključena v aktivno politiko zaposlovanja.
 • za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti svojo vlogo.

Upravičeni stroški:

 • stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih mesečnih plač in obvezni prispevki za socialno varnost,
 • stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 minimalnih mesečnih plač in obvezni prispevki za socialno varnost.

Višina sofinanciranja:

 • upravičeni stroški se financirajo do 100%, vendar maksimalna višina sofinanciranja ne more presegati 3 minimalnih mesečnih plač na vlogo.

Instrument dodeljevanja sredstev:

 • dotacije.

Realizacija projekta:

 • zaposlitev mora biti realizirana v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

 Omejitve:

 • prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog, (vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici),
 • prijavitelj, ki je za prijavljene upravičene stroške že dobil sofinanciranje z drugega vira (npr. ZRSZ) po tem javnem razpisu ni upravičen do sofinanciranja,
 • ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih,
 • ne upošteva se samozaposlitev osebe, v kolikor so bila za njeno samozaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih,
 • ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev registrirane brezposelna osebe, ki je imela zadnjo zaposlitev pri upravičencu ali njegovih povezanih podjetjih,

Dokazila:

 1. Dokazilo o registraciji podjetja (v primeru samozaposlitve).
 2. Kopija pogodbe o zaposlitvi (v primeru odpiranja novega delovnega mesta).
 3. Kopija potrjenega obrazca M1 s strani ZZZS.
 4. Potrdilo ZRSZ, da prijavitelj ni vključen v aktivno politiko zaposlovanja.
 5. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.

Subvencionirane bodo izključno zaposlitve, ki bodo izvedene v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).Ukrep 6: Spodbujanje poslovne dejavnosti

Namen ukrepa: pomoč pri opravljanju registrirane poslovne dejavnosti podjetja ter spodbujanju na področjih izboljšanja trženjskega položaja.

Predmet pomoči:

 • sofinanciranje registrirane poslovne dejavnosti podjetja.

Upravičenci:

 • samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave investicijske in projektne dokumentacije,
 • stroški specialističnih svetovanj s področja davkov, delovnega in gospodarskega prava, računovodstva in trženja,
 • stroški izdelave dokumentov, ki so potrebni za opravljanje registrirane poslovne dejavnosti, kot so npr., marketinška strategija, izjave varnosti z oceno tveganja, poslovni načrt, kadrovski načrt ipd.

Pogoji:

 • stroški morajo biti povezani z registriranimi poslovnimi dejavnostmi, ki jih opravlja podjetje,
 • redni mesečni stroški računovodskih storitev niso upravičen strošek v okviru tega ukrepa.

Višina:

 • sofinanciranje upravičenih stroškov do 70% vrednosti.

Znesek pomoči: V primeru, da bo znesek sofinanciranja upravičenih stroškov nižji od 100,00 EUR na vlogo, se vloga zavrne. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Realizacija projekta:

 • upravičeni so stroški, ki so nastali v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Instrument dodeljevanja sredstev:

 • dotacije.

Omejitve:

 • prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 vloge, (vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici),

Dokazila:

 1. Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške iz katerih mora biti razvidna vsebina opravljene storitve. Računi se morajo glasiti na podjetje.
 2. Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski). Iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačalo podjetje.
 3. V primeru, da iz kopije računa ni razviden predmet opravljene storitve, se priloži tudi pripravljena dokumentacija (v kateri se lahko zakrije osebne podatke in poslovne skrivnosti oziroma del vsebine, katere podjetje ne želi razkriti).
 4. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.

Subvencionirane bodo izključno storitve, ki bodo izvedene in plačane v celoti v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).

 

Ukrep 7: Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij

Namen ukrepa: spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.

Predmet pomoči:

 • sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetju,
 • spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.

Upravičenci:

 • samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki kandidirajo za sredstva in v letu prijave na razpis še ni minilo štiri ali več let od njihove ustanovitve
 • fizične osebe z registriranim osebnim dopolnilnim delom ali – za sofinanciranje promocijskih aktivnosti, ki kandidirajo za sredstva in v letu prijave na razpis še ni minilo štiri ali več let od njihove ustanovitve.

Upravičeni stroški:

 • stroški izobraževanja ali usposabljanja,
 • stroški najema razstavnega prostora
 • stroški priprave in izvedbe promocijske akcije podjetja, kot npr. najem tehnične ali druge prireditvene opreme, stroški oglaševanja v raznih medijih, stroški programa ipd.
 • stroški izdelave publikacij,
 • stroški izdelave spletne strani,
 • stroški oglaševanja.

Neupravičeni stroški:

 • potni stroški, stroški kilometrin,
 • stroški dnevnic,
 • stroški prenočevanja in prehrane.

Pogoji:

 • vsi upravičeni stroški morajo biti povezani z registriranimi poslovnimi dejavnostmi podjetja,
 • ne upoštevajo se izobraževanja, ki pripomorejo k višji stopnji javno veljavne izobrazbe, oziroma sodijo v javno veljavni izobraževalni program
 • promocijska akcija je dogodek, ki je namenjen širši javnosti, kjer podjetje predstavlja svoje registrirane poslovne dejavnosti.

Višina sofinanciranja:

 • sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%

Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša največ 1.000,00 EUR. V primeru, da bo znesek sofinanciranja upravičenih stroškov nižji od 100,00 EUR na vlogo, se vloga zavrne. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Realizacija projekta:

 • upravičeni so stroški, nastali v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Instrument dodeljevanja sredstev:

 • dotacije.

Omejitve:

 • prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 1 vlogo za promocijo in 1 vlogo za izobraževanje,
 • najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom,
 • podjetja po ZGD-1, samostojni podjetniki in sobodajalci, ki izvajajo promocijo turističnih nastanitvenih kapacitet vseh vrst, niso upravičeni do sofinanciranja po tem ukrepu.

Priloge:

 1. Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške. Računi se morajo glasiti na podjetje.
 2. Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski). Iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačalo podjetje.
 3. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.
 4. Dokazilo o izvedeni aktivnosti kot npr. kopija potrdila o udeležbi na usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja (če so potrdila izdana na osebo, morajo biti te osebe zaposlene v podjetju, kar dokažete Potrdilom o prijavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (potrjen obrazec M1 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), kopija vstopnice za sejem, dokazilo o izvedeni promocijski aktivnosti, kopija promocijskega materiala, kopija oglasa, fotografije promocijske aktivnosti, poročilo o promociji – npr. o klikih na oglas ipd).
 5. Verificirano potrdilo za opravljeno usposabljanje oz. izobraževanje v primeru, da ste ga pridobili

Subvencionirani bodo izključno stroški, ki bodo izvedeni in plačani v celoti v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).

 

Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva

Predmet pomoči:

 • sofinanciranje sobodajalstva in promocijskih aktivnosti
 • sofinanciranje stroškov za nakup notranje opreme (brez stavbnega pohištva)

Upravičenci:

 • samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti,
 • registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru nastanitvenih obratov.

Pogoji:

 • dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji,
 • poravnana turistična taksa v preteklem koledarskem letu,
 • naložba se mora izvesti na območju občine Bohinj in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku,
 • naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti).
 • sofinanciranje upravičenih stroškov samo v primeru obnove oz. nadgradnje obstoječih kapacitet

Upravičeni stroški:

 • stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
 • stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmogljivosti,
 • stroški promocijskih aktivnosti.
 • sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno vrednostjo 50 € za kos oz. artikel.

Višina sofinanciranja:

 • sofinanciranje gradbenih in obrtniških del ter opreme do 50%
 • sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti do 100%

Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:

 • dotacije – do 50% upravičenih stroškov posamezne investicije

Znesek pomoči: Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 50% upravičenih stroškov posamezne investicije oz. 100% upravičenih stroškov posamezne promocija, oziroma lahko znaša največ 1.000,00 EUR. V primeru, da bo znesek sofinanciranja upravičenih stroškov nižji od 100,00 EUR na vlogo, se vloga zavrne. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev:

 • dotacije.

Realizacija projekta:

 • upravičeni so stroški, nastali v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

Omejitve:

 • Upravičenec ne more ponovno zaprositi za sredstva sofinanciranja stroškov gradbenih in obrtniških del ter nabave opreme, če je za ureditev istega prostora že pridobil sredstva na podlagi tega pravilnika v zadnjih 5 letih.
 • prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi (posebej za investicijo in posebej za promocijo).

Dokazila:

 1. Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške. V primeru, da so računi v tujem jeziku naj bodo artikli prevedeni v slovenski jezik. Računi se morajo glasiti na podjetje oz. sobodajlca.
 2. Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski). Iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačalo podjetje oz. sobodajalec.
 3. Izpis iz Registra opredmetenih osnovnih sredstev za prijavljeno naložbo (razvidna mora biti številka osnovnega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in aktiviranja, ipd. V kolikor je za eno osnovno sredstvo več računov se priloži točna specifikacija izračuna vrednosti za to osnovno sredstvo. Samostojnim podjetnikom, ki imajo status normiranca, dokazila ni potrebno priložiti).
 4. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.
 5. Dokazilo o izvedeni investiciji (npr. fotografija, kopija projektne dokumentacije oz. elektronska verzija, kopija izpisa iz Zemljiške knjige, kopija dokazila o licenci, prometno dovoljenje za registrirana vozila ipd.)
 6. Dokazilo o izvedeni promocijski aktivnosti (npr. fotografije, kopija oglasa, kopija članka, posnetek oglasa ipd.)

Ob oddaji vloge morajo biti poravnane vse obveznosti iz naslova turistične takse.

Subvencionirani bodo izključno stroški in aktivnosti, ki bodo izvedeni in plačani v celoti v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).

 

Ukrep 12: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Predmet pomoči:

 • subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov.

Upravičenci:

 • samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Pogoji:

 • strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja
 • najemniki občinskih prostorov niso upravičeni do pomoči v okviru tega ukrepa

Upravičeni stroški:

 • upravičeni so stroški, ki nastanejo in so hkrati tudi plačani v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

Višina sofinanciranja:

 • sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%

Znesek pomoči: pri čemer maksimalna višina ne more presegati 2.000,00 EUR na upravičenca. V primeru, da bo znesek sofinanciranja upravičenih stroškov nižji od 100,00 EUR na vlogo, se vloga zavrne. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev:

 • dotacije.

Omejitve:

 • prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 1 vlogo,
 • prijavitelj ne sme imeti istega naslova lastnika podjetja oz. družbenika podjetja in naslova opravljanja dejavnosti stalnega prebivališča in opravljanja dejavnosti

Dokazila:

 1. Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene stroške. Računi se morajo glasiti na podjetje.
 2. Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potrdilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski). V primeru, a je najemodajalec fizična oseba, je potrebno priložiti dokazilo o plačilu akontacije dohodnine. Iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun plačalo podjetje.
 3. Kopija najemne pogodbe.
 4. Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva oddaje vloge.

Subvencionirane bodo izključno najemnine, ki bodo izvedene in plačane v celoti v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).

 

6. MERILA

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so navedene v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Za vsako investicijo, znotraj vsakega ukrepa, je potrebno oddati svojo vlogo.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, merila za vrednotenje, vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica ter na spletni strani Občine Bohinj: www.obcina.bohinj.si.

Dokazila, ki jih mora prosilec priložiti prijavnemu obrazcu so opredeljena v okviru vsakega ukrepa posebej.

Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa priložiti izjavo o točnosti navedenih podatkov ter izjavo, da za iste upravičene stroške niso pridobili ali so v postopku pridobivanja dodatnih sredstev, iz kateregakoli drugega javnega vira.

Dokazila priložena v okviru prijave na javni razpis se vlagateljem vloge ne vračajo.

 

8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG

Vlagatelji naj oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo v sprejemno pisarno Občine Bohinj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Na zaprti kuverti naj vlagatelji navedejo tudi ime, točen naslov ter e-pošto pošiljatelja.

Rok za oddajo vlog je do vključno 3. 9. 2019 (osebno v sprejemno pisarno Občine Bohinj do 14:30 ure ali priporočeno po pošti do 00.00 ure).

Vloga za posamezno naložbo, posamezen ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2019 -  ______ (številka ukrepa)!«.

 • Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Ukrep 4: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • Ukrep 6: Spodbujanje poslovne dejavnosti
 • Ukrep 7: Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
 • Ukrep 10: Spodbujanje sobodajalstva
 • Ukrep 12: Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo). Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice, bodo s sklepom zavržene.

 

9. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju Komisija). Odpiranje vlog bo izvedeno v roku enega tedna po roku za oddajo vlog in ne bo javno. Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba in nepravočasne, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. V primeru nepopolne vloge, bo Komisija pisno pozvala vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene pa z odločbo zavrnjene. Zoper sklep ima vlagatelj pravico do pritožbe v osmih dneh od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem.

Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo Komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu in vsem pogojem razpisa. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev in določil, je Komisija ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla.

Komisija nato oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pripravi predlog razdelitve sredstev. Na podlagi končnega predloga razdelitve sredstev s strani Komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje vsem vlagateljem, in sicer najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Zoper sklep o dodelitvi sredstev ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 (osem) dni od dneva vročitve sklepa o dodelitvi sredstev. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem.

Sklep postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega. Vlagatelji imajo možnost podati izjavo, da se odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru sklep postane dokončen že pred potekom pritožbenega roka.

Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev se z upravičenci sklene pogodba, v kateri bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev ter se opredelijo morebitna dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

 

10. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko dobijo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice. Kontaktna oseba: Eldina Čosatović, mag. posl. ved; 04/581-34-19; dina@ragor.si in na Občini Bohinj, kontaktna oseba: Tanja Mencinger, telefon; 04/577 01 28; tanja.mencinger@obcina.bohinj.si.

Za prijavitelje bo organizirana delavnica, na kateri bomo ponudili pomoč pri izpolnjevanju vlog in posredovali odgovore na morebitna vprašanja.

Delavnica bo v sredo, 6. 6. 2019 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, vodila jo bo Eldina Čosatović (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske).  


 

 

« nazaj na seznam