Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

20. avgust 2019 do NaN.  

Namen in cilj javnega razpisa:


Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

 

Cilji javnega razpisa so:

- spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
- spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;

- spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

 

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oz. podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

 

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.


Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v programskem območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija, če bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija, če bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili podružnico najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju, kar bodo dokazovali z vpisom v Sodni register.
Za vsakega od vlagateljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno v kateri občini se bo aktivnost izvajala in, da se bo aktivnost v celoti izvajala na območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oz. zahodna Slovenija je razvidna iz seznama: https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin, veljavnega na datum objave javnega razpisa.
Sprememba programskega območja izvajanja operacije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.


Ciljne skupine/upravičenci


Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Mikro podjetja niso upravičena do prijave na javni razpis.
Na javni razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa (predmet operacije je proizvodnja polproizvodov) in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu do vključno 31. 12. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.


Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oz. razveljavi.

 

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Odprto
 odprt do 06. 04.2020
Objava javnega razpisa P4L 2019 v Ur. l. RS, št. 45/2019 z dne 12.07.2019
Priprava vloge
Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v IV. poglavju razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.


Več informacij o razpisu P4L vam je na voljo na telefonskih številkah:
« nazaj na seznam