NAGRADNA IGRA #lokalnogor

VEČ INFORMACIJ:

Neli Penič

neli.penic@ragor.si

04 5813 403

Delite z nami zgodbe in fotografije na temo domače pridelave hrane na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Objavam dodajte ključnik #lokalnogor in sodelujte v žrebanju za praktične nagrade.

Nagradno igro financirajo občine Bled, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Radovljica in Kranjska Gora, zato lahko v žrebu sodelujejo zgolj občani zgoraj naštetih občin.

 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE #lokalnogor

  1. člen

Organizator nagradne #lokalnogor (v nadaljevanju nagradne igre) je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (v nadeljevanju RAGOR) , financirajo jo občine Bled, Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Radovljica in Gorje, ki zagotovijo nagrado.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v eni izmed zgoraj naštetih občin na naslednji način:

  • na družabnem omrežju Facebook ali Instagram objavijo fotografijo, misel, zgodbo oz. objavo vezano na lokalno samooskrbo, h kateri morajo dodati ključnik #lokalnogor.

Nagradna igra traja od 15. 4. 2022 do 27.10. 2022, nagradna žreba sta dva. Prvi žreb bo potekal 29. 7. 2022; v njem bodo sodelovali vsi, ki bodo v nagradni igri pravilno sodelovali med 15. 4. 2022 in 28. 7. 2022. Drugi žreb bo potekal 28. 10. 2022, v njem bo izžreban en nagrajenec, ki bo v nagradni igri sodeloval med 29. 7. 2022 in 27. 10. 2022.

Žrebanja bodo izvedena v prisotnosti tričlanske komisije. O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah ter izžrebancu. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju.Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni mogoča.

  1. člen

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na facebook strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo komentarja pod nagradno objavo na časovnici Facebook in Instagram strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Nagrada bo nagrajencema poslana v roku 14 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se šteje, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

  1. člen

Nagrade bodo vezane na temo samooskrbe. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila ali prenesti na tretjo osebo.

  1. Člen

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar lahko prejme le eno nagrado, ne glede na vrsto nagrade.Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vsa pravila in pogoje nagradne igre, jih sprejme in se z njimi strinja.

  1. člen

V primeru nepredvidenih okoliščin lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine in / ali zaključi nagradno igro. Organizator bo o morebitnih spremembah nagradne igre sodelujoče obvestil na spletni strani www.ragor.si.

  1. člen

Organizator se zavezuje varovati osebne podatke vsakega posameznika, ki sodeluje v nagradni igri skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov zavoda RAGOR in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki posameznika, ki sodeluje v nagradni igri, bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri, objave nagrajenca, za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in izrecno soglaša, da če bo nagrajen v nagradni igri, se lahko objavi njegovo ime in priimek in občina prebivališča na spletni strani www.ragor.si in facebook strani RAGOR.

V kolikor nagrajenec ne želi, da se objavi njegovo ime in priimek na omenjenih spletnih straneh, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način objave ali pa se nagradi odpove.

V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadar koli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti na neli.penic@ragor.si.

  1. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb Pravil in pogojev nagradne igre »#lokalnogor«, ki jih bo objavil na www.ragor.si.

  1. člen

Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve pravil in pogojev nagradne igre lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.