NovicePodjetništvo in gospodarstvospodbujanje gospodarstva na Zgornjem Gorenjskem

spodbujanje gospodarstva na Zgornjem Gorenjskem

Spodbujanje gospodarstva na Zgornjem Gorenjskem

 

Skoraj dve tretjini vseh državnih pomoči v Sloveniji, v povprečju 63,35 % vseh pomoči 2019–2021, se izplača mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Trend večjega obsega pomoči za MSP kot za velika podjetja je prisoten v vsem 10-letnem obdobju, razen v letu 2015, ko je bil večji obseg pomoči za velika podjetja posledica izplačila visoke pomoči za prestrukturiranje podjetja.

 

Večino občin na Zgornjem Gorenjskem že več kot 10 let spodbuja z različnimi ukrepi investicije v gospodarstvo. Skozi razpise za gospodarstvo in v skladu s pravili o državni pomoči oziroma pomoči de minimis je v občinah Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica za vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest v letu 2023 na razpolago 232.000,00 €.

 

Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki delujejo na trgu. Spodbude lahko dodelimo v različnih oblikah, na primer kot nepovratna sredstva, oprostitev plačila davkov in prispevkov ali drugih zakonskih obveznosti, ugodna posojila, garancije ali vložke kapitala, ki niso skladni s tržnimi pogoji.

 

Odločitev o spodbujanju gospodarstva skozi razpise se sprejema ob potrjevanju občinskega proračuna in glede na posamezne potrebe in povpraševanje v občini. Spodbude in občinski ukrepi pa posledično kažejo tudi boljše rezultate poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij glede na regionalno razvitost.

 

Po podatkih AJPES so družbe v gorenjski regij v primerjavi z vsemi družbami v Sloveniji dosegle boljša kazalnika donosnosti sredstev in kapitala. Gorenjske družbe so bile poslovno uspešnejše, saj je bil kazalnik celotne gospodarnosti nekoliko boljši od kazalnika vseh slovenskih družb. Glede na kazalnike produktivnosti pa so gorenjske družbe zaostajale za Slovenijo, saj so zaposleni v gorenjskih družbah v povprečju preteklega leta ustvarili 25 % manj prihodkov na zaposlenega in le slabe pol odstotka nižjo dodano vrednost na zaposlenega. Zanimiv podatek je tudi ta, da je v primerjavi z vsemi občinami Gorenjske je najintenzivnejšo rast čistega dobička  doseglo 55 družb s sedežem v občini Žirovnica. Prav tako so ustvarile družbe s sedežem v občini Žirovnica največ neto dodane vrednosti na zaposlenega (109.949 evrov).

 

Katere ukrepe spodbujajo posamezne občine na Zgornjem Gorenjskem in koliko sredstev namenjajo v proračunu?

 

Občina Bohinj se je v letu 2023 odločila za spodbujanje razvoja gospodarstva s štirimi ukrepi:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Spodbujanje delovanja mladih podjetij
 • Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov
 • Ohranjanje obstoječih zaposlitev v trgovinski dejavnosti in dejavnosti javnih storitev na podeželju.

Razpis je vreden 70.000 €, rok za oddajo vlog na razpis pa je do vključno 1.9.2023.

Link do razpisa: Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2023 – obcina.bohinj.si

 

Občina Gorje za spodbujanje gospodarstva v letu 2023 namenja 10.000 € proračunskih sredstev, ki jih je namenila naslednjim ukrepom:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
 • Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva.

Rok za oddajo vlog pa je prav tako 1.9.2023.

Link do razpisa: Javni razpis za razvoj gospodarstva v Občini Gorje za leto 2023 – gorje.si

 

Občina Radovljica v letu 2023 namenja 32.000 € izključno za ukrep odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. Rok za oddajo vlog je sicer potekel 4.5.2023, vendar imajo še nekaj razpoložljivih sredstev, zato so prijave še vedno možne.

Link do razpisa: Javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica za leto 2023 – radovljica.si

 

Občina Jesenice je razpisana sredstva v višini 65.000,00 € namenila štirim ukrepom:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti
 • Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij
 • Spodbujanje sobodajalstva

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v spletni aplikaciji na spletnem naslovu https://jesenice.e-razpisi.si/. Rok za oddajo vlog je 29.8.2023.

Link do razpisa: Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2023 – Občina Jesenice

 

Občina Kranjska Gora velik poudarek daje trajnostnemu razvoju, zato so tudi nekateri ukrepi in upravičeni stroški namenjeni izključno investicijam v trajnostne naložbe. V letu 2023 občina namenja 50.000 € proračunskih sredstev skozi naslednje razpisane ukrepe:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
 • Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
 • Spodbujanja prijav podjetij na razpise
 • Spodbujanje sobodajalstva
 • Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov

Rok za oddajo vlog je 1.9.2023.

Link do razpisa: JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2023 – obcina.kranjska-gora.si

 

Občina Žirovnica je v letu 2023 sredstva v višini 5.000 € namenila spodbujanju sobodajalstva. Rok za oddajo vlog pa je že potekel.

Link do razpisa: https://zirovnica.si/javni-razpis-za-spodbujanje-gospodarstva-v-obcini-zirovnica-za-leto-2023/

 

 Tabela: Razpisana sredstva za gospodarstvo po občinah po pravilih de minimis 2023

ObčinaRazpisana de minimis sredstva za gospodarstvo v letu 2023
Bled0,00
Bohinj70.000,00
Gorje10.000,00
Jesenice65.000,00
Kranjska Gora50.000,00
Radovljica32.000,00
Žirovnica5.000,00
Skupaj232.000,00

 

Kdo so upravičenci? Kdo se lahko prijavi?

Vsak posamezen razpis ima svoje pogoje, ukrepe, namenjena sredstva in upravičence. Razpisi na lokalnem nivoju za spodbujanje gospodarstva so po večini namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom in sobodajalcem. Lahko pa je s posameznim ukrepom ali razpisom določeno drugače.

 

Občine Zgornje Gorenjske si želijo inovativen lokalni razvoj z učinkovito raziskovalno in razvojno dejavnostjo v podjetjih, ki bo sledila trajnostnim načelom in hkrati povečevala učinkovitost in konkurenčnost na domačem in tujem trgu.

 

Informacije in brezplačno svetovanje za prijave na občinske razpise za gospodarstvo lahko dobite tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske v sklopu projekta SPOT Svetovanje Gorenjska. Kontaktna oseba na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske za brezplačno svetovanje in pomoč k pripravi vloge: Eldina Čosatović, mag. posl. ved, (04/581-34-19), dina@ragor.si

 

Viri in dodatne informacije:

22.POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Javno-premozenje/DOKUMENTI/DP-Letna-porocila/22_letnoPorociloDP.pdf#page=19&zoom=100,90,94

E-bilten Moj spletni priročnik: v primeru, da želite biti obveščeni o razpisih za gospodarstvo na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju, se prijavite na tedenski bilten Moj spletni priročnik na mail: dina@ragor.si s pripisom »prijava na bilten MSP«

 

Strokovni članek je bil pripravljen v okviru projekt SPOT svetovanje Gorenjska, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Datum objave: 13.6.2023

Pripravila:

Eldina Čosatović, mag. posl. ved

SPOT Svetovanje Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

T: 04/5813419

E: dina@ragor.si