BOJA - NoviceNovice

Ustanovna skupščina Lokalne akcijske skupine Zgornja Gorenjska – BOJA

V četrtek, 23. 2. 2023, je v prostorih banketne dvorane Kolpern na Jesenicah potekala ustanovna skupščina Lokalne akcijske skupine Zgornja Gorenjska – BOJA (LAS ZG BOJA). Direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar se je v pozdravnem nagovoru zahvalila županom sedmih občin – Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica, ki so botrovali temu zgodovinskemu dogodku. Do nedavnega sta na Gorenjskem delovala dva LAS-a. Zaradi učinkovitejšega obvladovanja območja po principu »od spodaj navzgor« pa so župani vseh sedmih občin Zgornje Gorenjske za programsko obdobje do leta 2027 soglasno potrdili odločitev za ustanovitev novega LAS-a z imenom LAS Zgornja Gorenjska – BOJA.

           

Eva Štravs Podlogar je izpostavila velik pomen sodelovanja vseh treh sektorjev – javnega, gospodarskega in zasebnega. LAS Zgornja Gorenjska – BOJA ima na dan ustanovne skupščine 72 članov, od katerih je 30 predstavnikov javnega sektorja, 23 iz gospodarstva in 19 nevladnih organizacij. Ker je LAS partnerstvo različnih deležnikov, je za čim bolj učinkovito izvajanje pristopa LEADER/CLLD ključno sodelovanje čim širšega kroga deležnikov.

K vključitvi v LAS Zgornja Gorenjska – BOJA so vabljeni vsi, ki stremijo k razvoju Zgornje Gorenjske. Članstvo je odprto do konca obstoja LAS-a, zainteresirani se lahko pridružijo z izpolnitvijo pristopne izjave.

Župan občine Radovljica Ciril Globočnik je vse zbrane pozdravil v imenu vseh sedmih županov in izrazil velik ponos nad velikim številom članov in vse prisotne pozval s sodelovanju pri skupni pripravi strategije lokalnega razvoja in projektov razvoja podeželja.

Klemen Langus, eden od gorečih zagovornikov LAS Zgornja Gorenjska – BOJA je kot glavni razlog ustanovitve ločenega LAS-a navedel, da ima območje zgoraj omenjenih sedmih občin skupno geografsko in interesno specifiko, ki jo še posebej zaznamuje Biosferno območje Julijskih Alp s Triglavskim narodnim parkom v srcu.

Triglavski narodni park sega na območje petih občin na območju novega LAS, še tesneje pa vseh sedem občin povezuje Biosferno območje Julijske Alpe – BOJA, za katerega je značilno, da vzdržuje ravnovesje med ljudmi in naravo, med biotsko pestrostjo in trajnostnim razvojem, z ohranjanjem kulturnih vrednot. Fokus podeželja v tem delu Slovenije je turizem, še posebej eko turizem, kmetijstvo v višjih predelih in izzivi v prometu, ki jih definira geografska specifika.

               

Na gorenjskem podeželju je bilo v zadnjih 15 letih izvedenih veliko različnih projektov, ki so bili financirani s strani evropskega programa LEADER. Osnovno načelo ukrepa je spodbujanje lokalnega razvoja po principu »od spodaj navzgor«, kar lokalnim deležnikom omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, t. i. lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odločajo o prednostnih nalogah in razvoju domačega okolja.

Cilj intervencij LEADER/CLLD je spodbujati zaposlovanje, rast, socialno vključenost in lokalni razvoj na podeželskih območjih. LAS Zgornja Gorenjska – BOJA  bo iskal tudi sinergije in sodelovanja z drugimi, predvsem sosednjimi LAS-i (LAS Gorenjska košarica, LAS Dolina Soče, LAS Loškega pogorja).

Sredstva bodo črpana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na ustanovni skupščini je bilo prisotnih 59 članov kar je predstavljajo več kot  80 % udeležbo. Predstavljen je bil način delovanja, vsebina partnerske pogodbe, izvoljeni so bili organi LAS-a. Na koncu je sledil še podpis pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva.

LAS Zgornja Gorenjska – BOJA bo v prvem štiriletnem mandatu predsedoval župan Občine Žirovnica, Leopold Pogačar.  Vloga vodilnega partnerja LAS-a je bila dodeljena Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Vloga vodilnega partnerja je, da nudi LAS ZG BOJA vso tehnično in kadrovsko podporo za delovanje in sodeluje z organi upravljanja vseh vključenih skladov in drugimi državnimi organi.

Predsednik novoustanovljenega LAS ZG BOJA verjame, da bo LAS Zgornja Gorenjska – BOJA  zgodba o uspehu z veliko dodano vrednostjo pri razvoju podeželja na področju Zgornje Gorenjske in zaključil svoj nagovor z motom: »Skupaj zmoremo več in bolje!«