NoviceOkolje in prostorPodeželje in kmetijstvoPodjetništvo in gospodarstvoRegionalni razvojpoplave ScaleMaxWidthWzEMDAsImZlZjBjZjNkODMiXQ

Vlada RS je pripravila posebno spletno stran, kjer so zbrani nasveti ob poplavah in neurjih

 

Nadete jo na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/

 

Aplikacija POPLAVE 2023 za pomoč pri poplavah: kje dostopam do nje in kako lahko pomagam

 

Po uničujoči ujmi, v kateri so prenekateri ostali celo brez strehe nad glavo, se številni prebivalci Slovenije sprašujejo, kako, kje oziroma komu pomagati, zato je uprava za zaščito in reševanje pripravila posebno aplikacijo oziroma spletno stran. Namenjena je vsem, ki bi lahko pomagali pri nastanitvah ljudi oziroma z mehanizacijo ali delovno silo. Aplikacija vsebuje vnaprej ponujene artikle, ki jih v tem trenutku ekipe na terenu, predvsem pa prebivalstvo, nujno potrebuje.

Spletna aplikacija Poplave 2023 je prijavni obrazec, namenjen ponudbam pomoči za prizadete v poplavah.

 

Do aplikacije lahko dostopate na posebni spletni strani poplave2023.urszr.si.

 

Podjetja nudijo pomoč prizadetim podjetjem v poplavah

 

Na spletni strani GZS so odprli poseben portal, kjer zbirajo ponudbe podjetij, ki razpolagajo s potrebnimi materialnimi dobrinami, kot so na primer gradbeni material, strojna oprema, sanitetni material, živila, oblačila, obutev in podobno.

 

Podjetja, ki potrebujete pomoč vabimo, da stopite v stik s ponudniki. Hkrati pa spodbujamo še ostala podjetja, ki bi lahko priskočila na pomoč, da izpolnijo spletni obrazec.

 

Podjetja prijavite svojo razpoložljivost za nudenje pomoči na povezavi: https://www.gzs.si/poplave2023/Obrazec/Poplave

 

Seznam članov Gospodarske zbornice Slovenije, ki nudijo pomoč podjetjem in posameznikom v času sanacije škode na povezavi:

https://www.gzs.si/poplave2023/vsebina/Novice/ArticleId/86446/clani-nudijo-pomoc-prizadetim-v-poplavah

 

Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v primeru naravne nesreče

 Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh. Obstajajo tudi primeri, ko delodajalci delavcem, ki bi lahko prišli na delo, zaradi posledic naravne nesreče ne bodo mogli zagotavljati dela ali pa ga bo treba organizirati na drugačen način.

 

Delovna zakonodaja daje za primere odsotnosti in nemožnosti opravljanja dela ter tudi za namen opravljanja drugega dela ali na drugem kraju več možnosti.

Tako je delavcem in delodajalcem glede odsotnosti z dela na voljo:

  • odsotnost z dela zaradi višje sile,
  • odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin (hujša nesreča, ki zadane delavca),
  • čakanje na delo, ko delodajalec ne more zagotavljati dela,
  • izraba letnega dopusta in
  • neplačan dopust.

Z vidika organizacije dela pa sta pomembni predvsem možnosti:

  • začasna sprememba vrste in kraja opravljanja dela oziroma odreditev drugega dela in dela na domu in
  • odreditev dodatnega dela v primerih naravne ali druge nesreče.

V primeru kršitev vaših pravic se lahko obrnite na Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Prijavo lahko podate pisno po navadni ali po elektronski pošti na naslov gp.irsd@gov.si ali ustno osebno v času uradnih ur na katero koli območno enoto Inšpektorata Republike Slovenije za delo ali pa po telefonu, na telefonske številke območnih enot v času uradnih ur (ponedeljek in sreda od 9.00 do 11.00).

Možnosti odsotnosti delavcev z dela in organizacija v primeru naravne nesreče

Več informacij o pravicah in obveznostih delavcev v primeru naravne nesreče

 

Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči

 

V primeru naravnih nesreč veljavna socialna zakonodaja omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Vlogo se, trenutno lahko vloži na kateremkoli centru za socialno delo in tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, po 6. septembru pa na krajevno pristojnem centru za socialno delo.

 

Izredna denarna socialna pomoč se lahko v enem koledarskem letu dodeli do višine 5-kratnika cenzusa za denarno socialno pomoč. Za samsko osebo do 2326,70 evra, za 4-člansko družino, kjer sta oba starša zaposlena, pa do 8190 evrov.

Ker je izredna denarna socialna pomoč mesečno omejena do višine cenzusa za denarno socialno pomoč samske osebe ali družine (za samsko osebo do 465,34 evra, za 4-člansko družino, kjer sta oba starša zaposlena, do 1638,00 evra), se v primeru dodelitve v višini 5-kratnika cenzusa za denarno socialno pomoč, izplača za obdobje petih mesecev (in ne v enkratnem znesku).

Če je posameznik oziroma družina letos že prejela kakršno koli izredno denarno socialno pomoč (razen pogrebnine in posmrtnine), je lahko zaradi naravne nesreče upravičena do sorazmernega dela 5-kratnika cenzusa za denarno socialno pomoč.

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti.

 

Če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti, lahko vloži vlogo za pridobitev izredne denarne socialne pomoči.

 

V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena.

 

Informacije vam podajamo v sklopu projekta Spot Svetovanje Gorenjska.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: www.mgts.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: https://www.spiritslovenia.si/.

Banner SPOT logo