SEMENJALNICA

VEČ INFORMACIJ:

Projekt je bil usmerjen v spodbujanje razvoja lastnih lokalnih tržnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo, s poudarkom na pridelavi in trženju domačih ekoloških rastlinskih semen. Z zasledovanjem koncepta povezovanja in sodelovanja smo ustvarili lokalno proizvodno verigo z velikim potencialom vključevanja različnih ciljnih skupin in razvoja novih delovnih mest. Posredno smo spodbudili tudi razvoj zelene turistične ponudbe (obujanje in krepitev tradicije, običajev in kulinarike, ohranjanje kulturne krajine itd.), kar že vrsto let kot prednostni cilj prepoznavajo številne druge evropske države.

Zaradi velike uspešnosti strateško pomembnega projekta, s podporo vseh občin zgornje Gorenjske, z izvedbo določenih aktivnosti nadaljujemo tudi v letu 2021.

PRIKAŽI VEČ

CLLD projekt Semenjalnica je potekal v okviru LAS Gorenjska košarica in je bil delno financiran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Partnerji v projektu so bile vse občine zgornje Gorenjske, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj – EKOSEMENA, vlogo vodilnega partnerja smo prevzeli na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske.

Glavni rezultati operacije, ki se nanašajo na doseganje rezultatov programa CLLD so ustvarjeno novo delovno mesto, vzpostavljen in oblikovan nov inovativen model ekološke semenarske zadruge ter vzpostavljena mreža kooperantov – 10 vključenih ekoloških kmetov, ki za Semenjalnico pridelujejo ekološka semena.

Vsem ekološkim kmetom se iskreno zahvaljujemo za konstruktivno sodelovanje: Francu Staretu (Koprivnik v Bohinju), Ekološki kmetiji Darja, Darji Kürner (Mošnje), Danici Pavlič (Mošnje), Ekološki kmetiji Porta, Marjanu in Mimi Fister (Ovsiše), Ekološki kmetiji Pr Lešnk, Urški Šranc (Belca), Jelki Lušina Ažman (Brda pri Radovljici), Ekološki kmetiji Pr Lenčk, Petru Razingerju (Javorniški Rovt), Ekološki in biodinamični kmetiji Brinšek, Moniki Brinšek, (Vrbnje), Ekološki kmetiji Vegerila, Tilnu Praprotniku (Lesce) in Gregorju Pintarju (Bled). V okviru operacije ekološkim in biodinamičnim pridelovalcem nudimo strokovno podporo za dvig inovativnosti. Strokovno delo opravljata dr. Maja Kolar in dr. Marija Gregori.

AKTIVNOSTI
  • vzpostavitev laboratorija, infrastrukture in opreme,
  • organizacija dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen,
  • pilotna vpeljava ekološke ponudbe v gostinske obrate.