CLLD PROJEKTI

SEME PRETEKLOSTI JE SEME PRIHODNOSTI – Povečanje lastne pridelave semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovnih mest

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: maj 2022 – maj 2023

Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Ekosemena-Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj, Občina Bled, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 126.884,24 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.995,88 € (85 %)

Opis operacije: 

Celostno in povezovalno zasnovana operacija se posebej osredotoča na spodbujanje razvoja kmetijske, podjetniške kulture in ustvarjanje zelenih delovnih mest ter skladen in vzdržen razvoj podeželja. Z operacijo bomo spodbudili oblikovanje inovativnih oblik podpore in partnerstev, ki bodo vključevale aktivnosti za dvig podjetniške kulture in bodo prispevale k možnostim za realizacijo podjetniških idej pri pridelavi hrane, katere primarni steber predstavlja semenarstvo.

Ključni problemi, ki jih operacija naslavlja so pomanjkanje lastne pridelave semen in zmanjšana dobava ekoloških semen v Slovenijo v času epidemije Covid-19. Semenarstvo v Sloveniji stagnira že nekaj desetletij. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v letu 2019 zabeležili več kot 50% padec semenske pridelave glede na leto 2004. Izgubili smo že 80% avtohtonih slovenskih sort semen, ki so naša kulturna in naravna dediščina in so ključ do prehranske varnosti. Spodbujanje rabe hibridnih sort in gensko spremenjenih rastlin v pridelavi hrane se odraža v zmanjšanju raznolikosti prehranskih rastlin, v okrnjeni kulturni krajini in regionalni identiteti, negativno pa vpliva tudi na čebelarstvo. Razvoj in realizacije podjetniških idej se soočajo z ovirami, ki so za večino ekoloških pridelovalcev nepremostljive: pomanjkanje podjetniške kulture in strokovne podpore ekološkemu kmetovanju ter zahtevna administracija. Trenutna situacija tako predstavlja priložnost za razvoj podjetniških idej na področju ekološkega kmetijstva, semenarstva in čebelarstva. S projektom bomo zato spodbujali razvoj podjetniške kulture med že obstoječimi kmeti, čebelarji in drugimi potencialnimi deležniki, s posebnim poudarkom na mladih. Z operacijo bomo vzpostavili model celostnega povezovanja v kmetijstvu – stroke, semenarjev, ekoloških pridelovalcev, čebelarjev, znanstveno raziskovalnih institucij ter občanov. Vzpostavili bomo medonosna polja in polja za pridelavo starih sort semen. Lastno pridelavo semen in s tem podjetniške priložnosti bomo spodbujali tudi s strokovno pomočjo kmetom pri pridelavi semen s poudarkom na starih sortah medonosnih kulturnih rastlin. Ob medonosnih poljih bomo čebelarjem omogočili postavitev nakladnih panjev, s čimer bomo izboljšali opraševanje kulturnih rastlin, posredno povečali količino pridelanih semen ter obenem zagotovili pašo čebelam. Z ekološkim kolobarjem bomo revitalizirali tla in z ustreznimi strokovnimi analizami tal in semen skrbeli za boljšo kakovost semenskega materiala ter za pridelavo visoko kvalitetne hrane. Posledično bomo poskrbeli tudi za ustrezno rabo kmetijskih zemljišč. S tem namenom bomo na pilotnem območju izdelali tudi katalog opreme za spodbujanje lastne pridelave semen, lokalno pridelane hrane in čebelarstva ter vzpostavili vrtičkarsko knjižnico semen. S postavitvijo učnih vrtov, šolskih čebelnjakov, setvijo medonosnih rastlin ter izvedbo različnih delavnic o semenarstvu in čebelarstvu bomo spodbujali mlade k sonaravni pridelavi hrane, semenarstvu in čebelarstvu, s čimer bomo spodbujali razvoj zelenih delovnih mest ter jim prikazali zgodbe o uspehu na področju kmetijstva in poslovne priložnosti za naslednje generacije mladih kmetov.

V času izvajanja operacije in po njenem zaključku bodo od operacije imeli korist vsi občani, saj bomo s projektom spodbujali razvoj podjetniške kulture, ekološkega kmetijstva ter semenarstva, ki je nujna tako zaradi njegovega prispevka k prehranski varnosti kot tudi zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijski pridelavi. Nenazadnje bomo z zasaditvijo polj in izobraževanjem kmetov ter splošne javnosti poskrbeli za dvig nivoja poslovne kulture ter ustrezno rabo kmetijskih zemljišč, z izobraževanjem otrok pa spodbujali razvoj zelenih delovnih mest. Prehranska varnost ter skrb za ohranjanje semenske in s tem genske dediščine določene skupnosti je ključna za razvoj podjetništva in turizma v regiji. Gorenjska s svojim pestrim reliefom, bogato naravno in kulturno dediščino, lahko z razvojem inovativnih partnerstev za razvoj podjetniške kulture ter celostnim trajnostnim povezovanjem, postane vodilna regija v ekološkem kmetijstvu, semenarstvu in čebelarstvu kar močno vpliva tudi na ostale gospodarske panoge in dvig dodane vrednosti (npr. turizma, gostinstva, prehranske industrije).

Cilji operacije:

Osnovni cilj operacije je spodbuditi razvoj kmetijske podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest. Operacija naslavlja tudi več evropskih in nacionalnih strateških ciljev (ohranjanje naravne dediščine in biotske pestrosti, razvoj zelenih delovnih mest, spodbujanje inovativnosti, krepitev potencialov lokalnih skupnosti, vključevanje ranljivih skupin itd.) ter zasleduje več ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska Košarica. S tovrstnim projektom bomo povečali obseg pridelave lastnih sort izbranih vrst kmetijskih rastlin, ohranjali rastlinske genske vire, povečali uporabo v Sloveniji pridelanega potrjenega semena za setev lokalnih starih sort, povečali uporabo sort, ki ustrezajo slovenskim pridelovalnim razmeram. Poskrbeli bomo za ustrezno rabo kmetijskih zemljišč, ohranitev identitete in tipičnega izgleda krajine. Z vzpostavitvijo medonosnih polj bomo revitalizirali tla in povečevali rodovitnost kmetijskih zemljišč, ohranjali naravno ravnovesje v tleh ter poskrbeli za trajnosten razvoj podeželja. Z analizami tal Kmetijskega inštituta Slovenije ter analizami semen bomo pridelali kakovosten semenski material za pridelavo visoko kvalitetne hrane. Površine bomo uporabili kot testna polja za strokovne raziskave ter izobraževanja, usposabljanja in mentorstvo za razvoj podjetniške kulture in znanj. S strokovno podporo ekološkim pridelovalcem in povezovanjem različnih deležnikov bomo povečali količino in varieteto lastnih ekoloških semen, izboljšali prehransko varnost in neodvisnost, povečali lokalno samooskrbo s hrano ter prispevali k razvoju zelenih delovnih mest. Z ustreznim povezovanjem vseh deležnikov od pridelovalcev, semenarjev in do znanstveno-raziskovalnih inštitucij in upravnih organov, bomo krepili podjetniško znanje ter skrbeli za stalno strokovno podporo na področju semenarstva. Taka povezanost je najboljše zagotovilo, da bodo na trgu na voljo želene sorte, ki imajo zahtevano in s strani uporabnikov pričakovano kakovost. Upoštevanje vsega naštetega odpira nove možnosti tudi za okrepitev slovenskega semenarstva, razvoj novih delovnih mest in ustrezne rabe kmetijskih zemljišč.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje operacije,
 • povečanje lastne pridelave semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovni mest,
  • ureditev medonosnega vrta ter nakup čebelarske opreme za izvajanje čebelarskega krožka (Občina Jesenice),
  • postavitev lesenega čebelnjaka, ograje in nakup tehtnice za izvajanje čebelarskega krožka ob OŠ 16. decembra Mojstrana (Občina Kranjska Gora),
  • katalog opreme za spodbujanje lastne pridelave semen, lokalno pridelane hrane in čebelarstva na območju Občine Bled in predalčnik za shranjevanje in izmenjevanje domačih semen (Občina Bled),
  • vzpostavitev učilnice na prostem s poudarkom na medonosnih rastlinah in čebelarstvu (Občina Radovljica),
 • promocija operacije.

Rezultat operacije: 

V okviru vzpostavitve medonosnih polj:

 • vzpostavljenih vsaj 5 testnih medonosnih polj,
 • vzpostavljena 3 pilotna polja za revitalizacijo tal,
 • 10 vzorcev laboratorijskih analiz tal,
 • 12 kromatografskih analiz tal,
 • vzpostavljeno občinsko medonosno polje.

Strokovna pomoč pridelovalcem semen:

 • vzpostavljena mreža vsaj 8 ekoloških kmetov, ki bodo širili nabor varietete in količine lokalno pridelanih ekoloških semen,
 • strokovna pomoč pridelovalcem ekoloških semen (individualni strokovni posveti, birokratska pomoč in strokovna pomoč na terenu, laboratorijske analize tal in semen, 2 delavnici FarmTalks),
 • vzpostavljen model celostnega povezovanja v kmetijstvu – 25 uporabnikov razvitih podpornih storitev za dvig podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest (ekološki kmetje, semenarji, čebelarji, stroka, otroci, vrtičkarji, občani) – prikaz zbranih podatkov v geografsko informacijskem sistemu,
 • izvedenih 10 delovnih srečanj za kvalitetno izvedbo projekta – s semenarji, stroko, čebelarji in ostalimi ključnimi deležniki.

Spodbujanje zelenih delovnih mest:

 • vzpostavljena učilnica na prostem – nakup klopi in miz z napeljavo vode na učnem vrtu OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica ter nakup sušilca oz. dehidratorja za sušenje semen, čajev, sadja in zelenjave pridelane na učnem vrtu,
 • priprava poučne zgibanke za učence (o medonosnih rastlinah, čebelarstvu in semenarstvu),
 • urejen medonosni vrt in postavitev opreme za izvajanje čebelarskega krožka ob OŠ Koroška Bela,
 • postavitev lesenega šolskega učnega čebelnjaka na OŠ 16. decembra Mojstrana ter postavitev ustrezne zaščitne ograje,
 • 2 delavnici o čebelarstvu za mentorje in učence osnovnih šol (OŠ Koroška Bela in OŠ 16. decembra Mojstrana),
 • 9 delavnic o ekološkem semenarstvu in prehranski varnosti na osnovnih šolah.

Spodbujanje lastne pridelave in ustrezne rabe kmetijskih zemljišč:

 • učinek večja količina lokalno pridelanih semen in hrane:
 • analiza stanja zavedanja pomena prehranske varnosti,
 • katalog opreme za spodbujanje lastne pridelave in spodbujanje čebelarstva skozi ustrezno rabo kmetijskih zemljišč,
 • vzpostavitev vrtičkarske knjižnice semen,
 • izvedba delavnice za širšo javnost na temo semenarstva,
 • predavanje – predstavitev dobre prakse v kmetijstvu.

Promocija:

 • ekskurzija predstavitev dobre prakse v kmetijstvu,
 • informativna konferenca o projektu,
 • okrogla miza na temo semenarstva,
 • fotografije o projektu – 25 fotografij,
 • splošna promocija (lokalne novice, socialna omrežja, ostala promocija).

Koristne povezave:

LOKALNO GOR

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: maj 2022 – maj 2023

Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Biotehniški center Naklo, Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Sava-kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Lesce, Mestna občina Kranj, Optifarm informacijske tehnologije in poslovne storitve d.o.o.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 370.772,31 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.984,07 € (85 %)

Opis operacije: 

Kulturna dediščina na podeželju predstavlja pomemben element identitete podeželskega prebivalstva. Le-ta se lahko obdrži le z ohranjanjem kmetijske dejavnosti, ki lahko obstane le z možnostmi za trženje tradicionalnih in lokalnih produktov. Zagotavljanje čim višje stopnje lokalne prehranske samooskrbe postaja prednostna naloga razvoja kmetijstva v globalnem in lokalnem merilu. Nekdanja ozka specializacija gorenjskega kmetijstva v nekaj panog je povzročila veliko pomanjkanje pridelave hrane na področju rastlinske pridelave, saj je namesto hrani za ljudi velik del njivskih površin namenjen pridelavi živinske krme. Posledično je izginjala tudi bogata kulturna dediščina, vezana na izgled kulturne krajine, tradicionalnih metod obdelovanja zemlje ter uporabo tradicionalnih sort rastlin.  Delež prehranske samooskrbe z izjemo mleka in krompirja na območju LAS je nizek, osveščenost prebivalstva za uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov pa narašča, zato je potrebno razviti rešitve, ki bodo dolgoročno prispevali k večji samooskrbi ter ohranjanju in obujanju kulturne dediščine na podeželju, predvsem z uporabo tradicionalnih rastlinskih sort in živalskih pasem, ter vpeljevanje le-teh v jedilnike mladih, ki so ključni za prenos kulturne dediščine.

Operacija Lokalno GOR bo s svojimi aktivnosti delovala v smeri prepoznavanja in ohranjanja tradicionalnih načinov pridelave in predelave lokalne hrane, znanj in praks iz narave, tradicionalnih veščin, ki jih pridelovalci prepoznajo kot del kulturne dediščine in se z njo tudi identificirajo, povečevanja lokalne prehranske samooskrbe na območju LAS Gorenjska košarica ter s tem omogočala prebivalstvu boljšo kvaliteto življenja. Kompleksno bo reševala problematiko izginjanja določenih elementov kulturne dediščine na podeželju na vseh področjih – od pridelovalca do porabnika z vmesnimi členi. Na eni strani se bo posvetila povečevanju osnovne pridelave hrane na območju, s poudarkom na regionalni prehranski dediščini, saj bo z nizom izobraževalnih aktivnosti vzpodbudila pridelovalce hrane k usmeritvi v pridelavo lokalne hrane za ljudi, predelavi lastnih pridelkov, osredotočenju na lokalni trg, jim omogočila pridobitev dodatnih trženjskih znanj in izmenjav dobrih izkušenj. Na drugi strani bo osredotočena k prenosu prehranske dediščine na mlade in večji porabi lokalno pridelane hrane v regiji sami. Pri tem bo kot velikega porabnika hrane nagovarjala vzgojno-izobraževalne javne zavode. Preko strokovne pomoči na področju naročanja lokalno pridelane hrane, izobraževanj, individualnih svetovanj ter praktičnih usposabljanj kuharskega osebja bo pomagala, da v svoje obroke vpeljejo tradicionalne jedi iz sezonske lokalne hrane. Zaradi fragmentiranosti pridelave na kmetijah bo operacija kot vezni člen med pridelovalci in javnimi zavodi vključila zadruge, ki bodo z združevanjem pridelovalcev in nadgrajeno logistično infrastrukturo, lahko redno in količinsko zadostno zagotavljale hrano priključenim javnim zavodom. Vzporedno z delom z javnimi zavodi bo operacija vzpostavila še vezi med potrošniki posamezniki in pridelovalci lokalne hrane v obliki izpopolnjenih sodobnih produktov za trženje lokalne hrane (mobilna aplikacija, katalog lokalnih pridelovalcev hrane). V duhu dolgoročne krepitve zavesti o pomenu snovne in nesnovne kulturne dediščine podeželja in lokalno pridelane hrane je dobršen del aktivnosti namenjen tudi mlajšim generacijam in osebam s posebnimi potrebami, ki bodo v okviru operacije deležni zanimivih animacijsko-osveščevalnih aktivnosti, prirejenih njim.

Veliko poudarka bo v operaciji namenjenega splošni promociji uporabe lokalno pridelane hrane, s čimer bo dolgoročno dosežena večja poraba lokalne hrane, vzpostavljeno ugodno okolje za tradicionalno kmetijsko pridelavo in predelavo, kar ohranja kulturno krajino, običaje, tradicionalne metode obdelave zemlje ter tipične lokalne jedi, kar pod enim pojmom razumemo kot prehranska dediščina.

Cilji operacije:

Glavni dolgoročni cilj operacije je ustvariti okolje in razmere, ki bodo zagotovile večje možnosti zavedanja, ohranjanja in prenosa znanj, običajev, vpeljevanje tradicionalnih jedi z lokalnimi surovinami za višjo prehransko samooskrbo na območju LAS Gorenjska košarica. Lažji dostop do zdrave, tradicionalne, sezonske, lokalno pridelane hrane je zagotovo eden od osnovnih sredstev za dosego cilja Strategije lokalnega razvoja, to je izboljšanje osnovnih storitev in dvig kvalitete življenja.

Ozirajoč proti projektnim aktivnostim so kratkoročni cilji, ki vsak s svojega vidika podpirajo zgoraj opredeljeni dolgoročni cilj, sledeči:

 • izobraziti, osvestiti in nuditi pomoč delavcem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, da bodo bolj angažirani za vpeljavo tradicionalne lokalne hrane v prehrano otrok,
 • povečati delež tradicionalne lokalne hrane v jedilnikih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov za bolj kakovostno prehrano otrok,
 • izvesti zanimive, sodobne in praktične programe za otroke, njihove starše in osebe s posebnimi potrebami, v katerih bodo le-ti prepoznali prehransko dediščino, se zavedali pomembnosti njenega oživljanja ter ji dali pomembno mesto v prehrani domačih gospodinjstev,
 • izobraziti, nuditi strokovno pomoč pridelovalcem hrane, da bodo ohranjali kulturno dediščino na podeželju ter pridelali hrano za ljudi, se preusmerili v predelavo svojih pridelkov, razmišljali o novih potencialnih panogah in v kmetijstvu videli svojo prihodnost,
 • povezati pridelovalce pod okriljem zadrug, da bodo s skupnim nastopom lahko zadostili potrebam predvsem lokalnega trga,
 • pomagati specifičnim pridelovalcem pri razvoju dejavnosti, individualnem nastopu na trgu predstavitvi javnosti,
 • vzpostaviti sodobne tržne poti in pristope (npr. mobilna aplikacija za nakup lokalne hrane z dostavo), ki jo bodo pridelovalci prepoznali kot zanimivo za trženje, lokalni potrošniki pa kot orodje za sodobnemu času prijazno nakupovanje lokalne hrane,
 • preko sodobnih in privlačnih načinov obveščanja in promocije v regiji osvestiti lokalno prebivalstvo o pomenu ohranjanja, ponovnega oživljanja prehranske dediščine s povečanjem prehranske samooskrbe, pozitivnih učinkih uživanja lokalno pridelane hrane.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje in koordinacija operacije,
 • promocija operacije in njenih rezultatov,
 • razvoj lokalne prehranske samooskrbe,
 • lokalna prehranska samooskrba – naložbe (KGZ Sloga z.o.o., Sava-KGZ z.o.o., Lesce).

Rezultat operacije: 

 • animiran, osveščen, izobražen in asistiran kader v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih,
 • izobraženi, osveščeni, poučeni otroci, starši in osebe s posebnimi potrebami,
 • izobraženi, opolnomočeni, uspešni in zadovoljni pridelovalci kakovostne hrane v regiji,
 • povezana kmetijska dejavnost s skupnim nastopom pod okriljem zadrug, s sodobnimi načini trženja lokalno pridelane hrane in izpopolnjeno logistično infrastrukturo lokalnih akterjev, povečana dobava lokalno pridelane hrane v šolah in vrtcih,
 • informirana, osveščena, poučena in animirana javnost o pozitivnih vidikih ohranjanja prehranske dediščine z lokalno pridelano hrano v domačih gospodinjstvih.

Koristne povezave:

Veriga EKOSEMEN

Trajanje projekta: september 2022 – maj 2024

Partnerji: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Gorenjska košarica in ostali različni partnerji (zadruge, ekološke kmetije, občine, osnovne šole, podjetja …) ter Zveza ekoloških proizvajalcev Makedonija.

Partnerji na območju LAS Gorenjska košarica so: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Ekosemena, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj, EKO kmetija Vegerila, EKO kmetija Porta.

Skupna vrednost brez DDV: 185.576,25 EUR, odobrena sofinancirana sredstva EKSRP

Vrednost LAS Gorenjska košarica brez DDV: 93.346,23 EUR, vrednost EKSRP 

Opis projekta:

Operacija bo s podpiranjem ekološke pridelave ter strokovno podporo pridelovalcem ekoloških semen omogočila prehod k trajnostnemu sistemu pridelave in predelave hrane v EU, ki bo zagotovil prehransko varnost in dostop do zdrave hrane, pridelane na zdravem planetu. Z naložbami v operaciji bomo ekološkim kmetom omogočili boljše pogoje za pridelavo raznolikih semen, ki so prilagojena na ekološke pridelovalne sisteme ekoloških semen ter nudili strokovno podporo na terenu in v laboratoriju z različnimi analizami semen, ki so ključne za pridelavo visoko kakovostnega ekološkega semenskega materiala. Operacija bo prispevala k uresničevanju krožnega gospodarstva ter k vzpostavitvi trajnostne potrošnje hrane in zagotavljanju cenovno dostopne zdrave hrane za vse. S pripravo biodiverzitetne mešanice bomo porabili sicer neuporabljen, zavržen semenski material (kalo) ter ga vrnili nazaj v tla ter na ta način povečali organsko snov v tleh, izboljšali kakovost in rodovitnost tal ter posledično povečali ekološko pridelavo hrane na lokalnem nivoju. Od kooperantov bomo elitno in osnovno seme uporabili za semenarstvo, manj kakovostno pridelano seme pa uporabili za konzum, nadaljnjo pridelavo v namaze iz stročnic.
Z izdelavo GIS analize in interaktivno karto ekoloških ponudnikov ter različnimi delavnicami bomo promovirali ekološko kmetijstvo ter skušali čim boljše povezati ekološke pridelovalce in predelovalce ter končne uporabnike ter na ta način skušali čim bolj skrajšati transportne verige.

Aktivnosti projekta:

Aktivnosti so smiselno razdeljene v 7 sklopov:

1Vodenje in koordinacija

2:Naložba v nakup nove opreme za vzpostavitev Semenske banka na območju LAS DBK in oprema za potrebna za pridelavo ekoloških semen

3: Aktivnosti za izobraževanje ponudnikov in potrošnikov (avtohtona semena, večja odpornost na podnebne spremembe, manjša uporaba gnojil, s tem pa tudi manjše onesnaževanje podtalnice)

4: Razvoj novih produktov – namazov iz semen (fižol, grah) iz ekološke pridelave; pilotna izdelava namazov. Kulinarična delavnic o izdelavi namazov

5: Delavnice na temo osveščanja o pomenu ekološke pridelave za ohranjanje biotske raznolikosti projektnega območja, prikazi na terenu – vključene kmetije v projekt

6: Aktivnosti za oblikovanje kooperative eko pridelovalcev – 10 kmetij, na katerih bo izvedena pilotna zasaditev, s sprotno evalvacijo rasti, v nadaljevanju žetve, in selekcije (semenski material, predelava); pilotno zasajena travišča.

7: Izmenjava znanja in izkušenj med partnerskimi leti – v projektu je vključen neposreden prenos znanja in izkušenj z že vzpostavljeno gensko banko na območju Gorenjske na območje Dolenjske in Bele krajine, izdelane pa bodo tudi skupne smernice za ekološko pridelavo

Cilji projekta:

 • Spodbuditi ekološke kmetovalce k večji in raznoliki pridelavi ekoloških semen. Možnosti dodatnega zaslužka za ekološke kmetije z dopolnilno dejavnostjo z izdelavo eko izdelkov, pa tudi turizmom in socialnim podjetništvom.
 • Spodbuditi ekološke kmetovalce k večji pridelavi ekoloških semen z nudenjem strokovne podpore na terenu in v laboratoriju. Tehnična pomoč ekološkim pridelovalcem semen z različnimi naložbami v mobilne rastlinjake, namakalni sistem (prilagajanje na podnebne spremembe), proti točne in proti insektne mreže, motokultivator, čistilci in luščilci semen idr.
 • Povečanje kakovosti pridelanega semenskega materiala s strokovnim nadzorom pridelave ekoloških semen (strokovna predavanja, laboratorijski testi za kakovost semenskega materiala, patološki testi …).
 • Shranjevanje kakovostnega eko semena v Banki semen, ki je tudi ena izmed projektnih aktivnosti znotraj operacije.
 • Izboljšati kakovost prsti ter izboljšati organsko snov v tleh s pripravo biodiverzitetne mešanice iz semen ter posledično pridobiti večjo količino semen. Spremljanje kakovosti tal z akreditiranimi talnimi analizami (Kmetijski Inštitut).
 • Povečati količino ekološko pridelane hrane ter ekološko pridelanih semen s sadilcem sadik za saditev in sejanje v zastirko, saj je posledično zasejana večja količina ekoloških sadik ter pridelana večja količina ekoloških semen.
 • Vzpostaviti testno polje ter kolekcijski nasad za preizkušanje biodiverzitetnih mešanic, za preizkušanje lokalnih, starih, tradicionalnih sort in pridelava semena ter vpliv podnebnih sprememb na njihovo rast in razvoj ter kakovost.
 • Povezati ekološke pridelovalce in ekološke predelovalce ter končne uporabnike s pripravo nabora ekoloških pridelovalcev in predelovalcev ter izdelavo GIS analizo oz. geografskim prikazom ekoloških kmetijskih vsebin z namenom povezovanja ter skrajšanja transportnih verig.
 • Splošni javnosti približati ekološko kmetijstvo ter ekološko semenarstvo z izdelavo e-letaka o ekološkem kmetijstvu ter publikacije s predstavitvijo kooperantov s poudarkom na kulturni dediščini.

Skupni rezultati projekta:

 • Manjše naložbe za strokovno in tehnično podporo ekološkim pridelovalcem (mobilni rastlinjaki, namakalni sistem, protitočne mreže, proti insektne mreže, motokultivator, zamrzovalna skrinja, kompost, čistilci in luščilci semen …).
 • Rezultat operacije na območju LAS DBK bo vzpostavite Banke ekoloških semen. Za ta namen bo urejen prostor za shranjevanje semen v skladu z vsemi zahtevami glede vlage, temperature, pa tudi kozarcev za shranjevanje.
 • Nakup sadilca sadik za saditev in sejanje v zastirko in posledično posejana večja količina ekoloških sadik ter pridelana večja količina ekoloških semen.
 • Nakup semen za pripravo biodiverzitetne mešanice ter z ostanki pridelanih semen (kalo) pripravljena bidiverzitetna mešanica za povečanje organske snovi v tleh.
 • Vzpostavljeno testno polje in kolekcijski nasad za preizkušanje biodiverzitetnih mešanic za preizkušanje lokalnih in tradicionalnih sort semen ter njihovo prilagojenost na podnebne spremembe.
 • Laboratorijski testi za kakovost semenskega materiala ter patološki testi.
 • Delavnice za ekološke kmete, vrtičkarje, otroke in splošno javnost.
 • Aktualen nabor ekoloških pridelovalcev in predelovalcev na Gorenjskem.
 • Izdelana GIS analiza z različnimi ekološkimi dejavniki ter geografsko lociranimi pridelovalci in predelovalci.
 • Izdelana interaktivna karta s pridelovalci in predelovalci na Gorenjskem.
 • Tiskana publikacija s predstavitvijo kooperantov s poudarkom na kulturni dediščini npr. predstavljena stara sorta semena, ki se prideluje, predstavljen star običaj s kmetije in podobno.
 • Izveden prenos znanja – na Gorenjskem se bo usposabljala sodelavka, ki bo pridobljeno znanje praktično uporabila pri vzpostavitvi Genske banke na območju Dolenjske in Bele krajine. S tem bo nastala direktna povezava med obema območjema.
 • Zasajena testna polja z ekološkimi semeni: v kooperativo/mrežo pridelovalcev želimo vključiti vsaj 10 kmetov, ki bodo vključeni v pilotno izvedbo setve ekoloških semen. Za večji uspeh bo izvedena tudi analiza zemlje.
 • Razviti novi produkti iz ekoloških pridelkov: s pomočjo optičnega čistilca, bodo izločena semena slabše kakovosti, ki ne bodo primerna za semenski material, vendar še vedno dovolj kakovostna za izdelavo za izdelavo različnih prehranskih izdelkov (namazov).
 • Izdelane bodo skupne smernice za pridelavo ekoloških semen med Gorenjsko in Dolenjsko kar bo omogočalo prenos znanja in izkušenj še po zaključku projekta.

Koristne povezave:

Evropska komisija, EKSRP
Program razvoja podeželja