OKOLJE IN PROSTOR

Zgornja Gorenjska izstopa s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, izjemnim okoljem in biotsko pestrostjo. Trajnostni prostorski razvoj je temeljno načelo in vodilo, ki mu sledimo pri usmerjanju prostorskega razvoja tudi na zgornjem Gorenjskem. Zavedamo se, da sta okolje in prostor omejeni dobrini, ki potrebujeta celovito in skrbno upravljanje, usklajevanje javnih koristi in zasebnih interesov ter dolgoročno naravnano prostorsko načrtovanje.